แหล่งเรียนออนไลน์ฟรี

เว็บไซต์ด้านการศึกษาที่เปิดหลักสูตรให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าไปลงทะเบียนเลือกเรียนได้ฟรีนั้น มีให้เลือกจำนวนมาก โดยมีทั้งเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาหลากหลายสาขาให้เลือกเรียนด้วย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่เปิดคอร์สให้เรียนฟรี มีดังนี้

8 แหล่งเรียนฟรีทางออนไลน์

  1. Mooc.chula.ac.th: สอนโดยบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเปิดคอร์สเรียน 5 หมวด ประกอบด้วยหมวดภาษา เทคโนโลยี การจัดการ ศิลปะและการพัฒนาตนเอง และสุขภาพ โดยแต่ละหมวดแยกย่อยเป็นรายวิชาหลายหลักสูตรด้วยกัน
  2. Gennext.tu.ac.th: เป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดคอร์สเรียนมากกว่า 100 หลักสูตร ส่วนใหญ่เปิดให้เรียนฟรี เช่น หลักสูตร นอ.661 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร, Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และ EL 202 English for Work เป็นต้น
  3. Mooc.cmu.ac.th: เป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดคอร์สเรียนทั้งหมด 46 หลักสูตร เช่น หลักสูตรการปลูกและการผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน การสร้างความเข้าใจวิชาชีพทันตแพทย์ เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจจากข่าว และการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและสร้างต้นแบบเสมือน เป็นต้น
  4. Space.cbs.chula.ac.th: เป็นเว็บไซต์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดคอร์สเรียนหลักสูตรการทำธุรกิจ และการตลาดออนไลน์ จำนวน 18 คอร์ส
  5. Thaimooc.org: มีรายวิชาให้เลือกเรียนจำนวนมาก ทั้งหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา บริษัทชั้นนำ และวิทยาลัยชุมชน สามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
  6. Onlinetesting.ipst.ac.th: เป็นแหล่งทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำเสนอโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วิธีการคือการจัดทำข้อสอบให้ผู้สนใจทดลองทำ หลังทำข้อสอบแล้วเสร็จ ก็สามารถดูคำตอบและคะแนนได้ทันที
  7. Dip-sme-academy.com: เปิดคอร์สเรียน 3 หมวด ประกอบด้วยหมวด SME Academy Learning เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ SME หมวด IDC Learning เป็นหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแฟชั่นขั้นพื้นฐาน และหมวด ICT Learning เป็นหลักสูตรการทำธุรกิจออนไลน์ โดยมีวุฒิบัตรมอบให้ผู้เรียนจบด้วย
  8. Elearning.set.or.th: เป็นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดคอร์สเรียนมากกว่า 130 หลักสูตร ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการเงิน และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน การลงทุนในหุ้น และวางแผนการเงินหลังเกษียณสไตล์วัยเก๋า เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *