เว็บไซต์ข้อมูลที่น่าสนใจ

แหล่งเรียนออนไลน์นอกจากเว็บไซต์ที่แนะนำในบทความหัวข้ออื่นแล้ว ยังมีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าสนใจและแนะนำให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนที่สนใจข้อมูล และข่าวความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาเข้าไปหาความรู้ นั่นคือ เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา Trueplookpanya.com เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนและคลังหลักสูตรออนไลน์ขนาดใหญ่ โดยส่วนหนึ่งของข้อมูลที่น่าสนใจในเว็บไซต์นี้ มีดังนี้

คลังบทเรียน

เป็นเมนูหลักที่รวมเมนูย่อยไว้ 2 เมนู ประกอบด้วย

  1. ระดับชั้น: เป็นเมนูรวมบทเรียนตามระดับชั้นเรียนไว้ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 (ป.1) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เว็บไซต์ใช้งานง่าย หากต้องการดูบทเรียนชั้นไหนก็คลิกเข้าไปดูได้ทันที
  2. กลุ่มสาระเรียนรู้: เป็นเมนูรวมหมวดวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

คลังข้อสอบ

เป็นเมนูหลักที่รวมเมนูย่อยไว้ 2 เมนูเช่นเดียวกับคลังบทเรียน แต่เปลี่ยนข้อมูลจากหลักสูตรในเมนูคลังบทเรียนเป็นข้อสอบ ยกตัวอย่างข้อสอบหมวดภาษาไทยระดับ ม.6 มีให้เลือกทดสอบความรู้มากถึง 102 ชุด เช่น ชุดหลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมมี 14 ข้อ การสร้างคำและประโยคมี 19 ข้อ และแนวข้อสอบ O-NET ชุดที่ 1 มี 90 ข้อ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าไปทดสอบความรู้ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์ แต่หากต้องการบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบนั้น จำเป็นต้องลงทะเบียน ทั้งนี้ ข้อสอบแต่ละชุดนอกจากมีจำนวนข้อแล้ว ยังมีกำหนดเวลาในการทำข้อสอบด้วยเหมือนกับการสอบในสถานศึกษา